Tag archieven: Agenda

ALV 13 december ’21

Beste leden van de vve,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaats vinden op 13 december 2021 van 19.30 tot ca. 21:30 uur, waarvoor wij de leden van harte uitnodigen.

Deze vergadering wordt door de huidige Covid regels een Zoom vergadering. De inloggegevens laten we jullie natuurlijk tijdig weten, evenals de stemprocedure voor online vergaderingen.

Deze uitnodiging wordt in je brievenbus gedeponeerd en ook per mail verzonden. Als je geen mail hebt ontvangen (ook niet in je spam-box), geef dan het juiste emailadres door aan berdyvandermeer@gmail.com.

Voor meer informatie en de agenda, klik hier

Voor de powerpoint-presentatie van de vergadering, klik hier

Voor agendapunt 3, stemmen in de ALV, klik hier

Voor agendapunt 4, verslag ALV 1 november 2021, klik hier

Voor agendapunt 6, begrotingen, klik hier, de reservefondsen 2022-2026 en toelichting hier

Voor agendapunt 8, reactie bestuur Hoofdsplitsing I en reactie Hoofdsplitsing II, zie Notities bij ALV’s

aankondiging ALV

Na een stilte van bijna 2-jaar kunnen we weer met elkaar overleggen over de koers van onze parkeerkelders.

Kom 1 november 2021 om 20.00 uur naar Philadwars, Stationsdwarsstraat 4, Apeldoorn. inloop vanaf 19.30.

Bij verhindering, geef een machtiging af, voor een goed functionerende VvE is een hoge opkomst van belang.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168.
 3. Mutaties bestuur:
  • Berdy van der Meer (PK2) en Sandra van der Lingen (PK1). Meine (PK1) vertrekt.
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen ALV 9 december 2019 – Bevestigen besluiten cfm besluitenlijst: goedkeuring BMI en begroting 2020
 6. Goedkeuring jaarrekeningen 2019 (zie stukken)-  Rapport kascommissie 2019
 7. –  Decharge bestuur 2019
 8. Goedkeuring jaarrekeningen 2020 (zie stukken)-  Rapport kascommissie 2020
 9. –  Decharge bestuur 2020
 10. Voorstel werkgroep laadpalen (zie memo)
 11. Beveiliging
 12. Vraag/aanbod parkeerplekken
 13. Twee motorparkeerplaatsen PK1 bij uitgang naar doorgang naar kanaal
 14. Rondvraag (vragen/moties graag week voor vergadering indienen via e-mail secretaris)
 15. Sluiting

 

 

 

ALV 9 december 2019

Uitnodiging en agenda ALV Parkeerkelders 1&2

Datum:        9 december 2019
Tijdstip:       20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Plaats:          Jules Verne, Raadhuisplein 3 te Apeldoorn

De agenda heeft u in uw brievenbus ontvangen,
daarnaast is deze met de overige informatie  elders op deze website te vinden.

Bij verhindering vergeet niet een volmacht af te geven,

Voorstel voor agenda ALV 9 december 2019:

 1. Opening en vaststellen agenda 2020:
  • Gezamenlijk schoonmaken garage – twee maal/jaar. 2020: 17/18 april; 30/31okt.
  • ALV: 8 juni en 7 december 2020
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.
  • Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168.
 3. Mutaties bestuur:
  • Het bestuur heeft inmiddels totaal 4 vacatures waarvan 3 vacatures PK2.
  • Jan Hovestad (PK1) heeft om persoonlijke redenen zijn werk als bestuurslid neergelegd.
 4. BMI-vervanging/uitbreiding: 
  • zie memo RFGO en financiering BMI: voorgesteld wordt de bijdrage met 3% per jaar extra te verhogen voor de komende 7 jaar.
  • Sluitplan: zie bijgaande procedure voor het sleutelbeheer.
 5. Opladen elektrische auto’s, zie bijgaand memo voor een toelichting. Het eerste laadpunt is aangelegd, onderzocht wordt nog wat de consequenties zijn van verdere uitbreiding.
 6. Begrotingen 2020 (incl RFGO), zie bijlage met conceptbegroting. Voorgesteld wordt de bijdrage te verhogen met 5% om het reservefonds aan te vullen, verhoogd met 3% vanwege uitbreiding BMI, dus een totale verhoging van de bijdrage met 8%.
 7. Behandeling en vaststellen notulen van de vergadering van 17 juni 2019.
  • bevestiging besluiten: goedkeuren jaarrekening 2018 van PK1 en PK2 en decharge bestuur
  • bespreking voortgang acties
 8. Rondvraag (vragen/moties graag week voor vergadering indienen via e-mail secretaris)
 9. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met het bestuur, onder het genot van een drankje!

ALV 10 december 2018

Uitnodiging en agenda ALV Parkeerkelders 1&2

Datum:        10 december 2018
Tijdstip:       20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Plaats:          Jules Verne, Raadhuisplein 3 te Apeldoorn

De agenda heeft u in uw brievenbus ontvangen,
daarnaast is deze met de overige informatie  elders op deze website te vinden.

Bij verhindering vergeet niet een volmacht af te geven,

Voorstel voor agenda ALV 10 dec 2018: 

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen. Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. 
 3.  BMI: vervanging en uitbreiding – Investering mogelijk € 70.000 – dus hogere bijdrage! 
 4. Begrotingen 2019, inclusief geactualiseerd Reservefonds Groot Onderhoud Voorgesteld besluit: goedkeuring begrotingen 2019, inclusief stijging bijdrage met 5% conform afspraak inhaal RFGO vorig jaar. 
 5. Toelichting op activiteiten bestuur: – schoonmaak: reguliere en grote schoonmaak – nieuw rooster 2019 – nieuwe vegers? – activiteiten Technische commissie – regelgeving en handhaving 
 6. Notulen van de vergadering van 4 juni 2018: – bevestiging besluiten: goedkeuren jaarrekeningen 2017 van PK1 en PK2 – bespreking voortgang acties – vaststellen notulen 
 7. Rondvraag 

Sluiting 

ALV 12 juni 2017

Uitnodiging en agenda ALV 12-06-2017

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 juni 2017
Tijdstip:     20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats:        Jules Verne, Raadhuisplein  te Apeldoorn

*Alle bijlagen heeft u ontvangen per e-mail of in de brievenbus

 1. Opening
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.  Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. 
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuren van de jaarrekening Parkeerkelder 1 & 2
  •  Vaststellen bestemming exploitatieresultaat 2016
  • Verlenen décharge aan bestuur voor het gevoerde beleid
  • Benoemen kascommissie
 5. Mutaties bestuur
  • Afgelopen periode hebben Margreet van Uffelen en Jannie Jansen zich teruggetrokken uit het bestuur. Het bestuur heeft dringend versterking nodig voor de rollen van voorzitter, secretaris en voor de verbetering van de communicatie.
 6. Toelichting op activiteiten bestuur
  • Vervolg activiteiten inbraakpreventie
  • Vernieuwing website
  • Activiteiten Technische Commissie
  • Voorgenomen aanpassing Huishoudelijk Reglement
 7. Behandeling van de notulen van de vergadering van 12 december 2016
  • Bevestiging besluiten: goedkeuren begrotingen 2017
  • Bespreking voortgang acties
  • Vaststellen notulen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT

ALV 12 december 2016

Uitnodiging en agenda ALV 12-12-2016

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 december 2016
Tijdstip:     20.00 uur
Plaats:        Jules Verne te Apeldoorn

*Alle bijlagen zijn te vinden op www.welgelegen.net

 1. Opening en vaststellen van de aanwezige stemmen. Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. Indien het aantal benodigde stemmen incl. volmacht niet aanwezig is, worden de te nemen besluiten de daaropvolgende vergadering definitief.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen vergadering d.d. 6 juni 2016* Goedkeuren besluiten ALV 6-6-2016: Jaarrekening 2015 PK1 en Jaarrekening 2015 PK2
 4. Interesse in bestuursfunctie
 5. Opbouw Reservefonds Groot Onderhoud* – ter info.
 6. Begroting 2017* – ter goedkeuring
 7. Schoonmaak – reguliere schoonmaak – grote schoonmaak  2017: – 8 april – 28 oktober 2017
 8. Wijziging in Huishoudelijk Reglement
 9. Voortgang inbraakpreventie/toelichting Whats app
 10. Terugkoppeling actuele zaken Technische Commissie
 11. Rondvraag

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT