Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel

Nieuwsbericht van VVE Belang 23 feb. 2017

Tweede Kamer stemt in met – geamendeerd – wetsvoorstel: alle woning-VvE’s moeten sparen voor onderhoud in het reservefonds
Het was nog even spannend, maar het besluit is genomen door de Tweede Kamer: een VvE met woningen in het complex is straks (waarschijnlijk vanaf 1 januari 2018) verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Dat staat in het voorstel Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaren. De Tweede Kamer stemde op 21 februari jl. in met het wetsvoorstel.

De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan. Een VvE die geen MJOP heeft, moet elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex aan het reservefonds toevoegen. Het afgeven van garanties is in principe niet aan de orde. Lees verder Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel

Elektriciteitsverbruik 2016

De zeven woonblokken en de parkeerkelder hebben in 2016 ca. 9% minder elektriciteit verbruikt. De bezuinigingen werden vooral behaald in de woonblokken ( 16%), met als koploper Wenen die haar stroomgebruik bijna halveerde, ook Amsterdam wist haar stroomgebruik iets terug te brengen maar blijft koploper bij de woonblokken. Het stroomgebruik in de parkeerkelder was vrijwel onveranderd.  Wenen en Rome kregen iets terug van het door hen betaalde voorschot, de rest moest bijbetalen.

Onderhoud Kitnaden


Op dit moment is Meerwaarde Totaal in opdracht van Nijhuis bezig om de kitnaden tussen de betonnen afdekelementen op diverse plaatsen achter onze gebouwen aan het vervangen en waardig alsnog aan te brengen.
Het betreft de afdekbanden waar op de schutting van Moviera staat. De afdekbanden in de drie trappenhuizen vanuit de parkeerkelder, achter Brussel, naar het Hofje en achter de woningen aan de Halstraat. En de dakrand van de verhoging voor de inrit, achter nummer 106.
De banden worden schoongespoten, de bestaande kitvoegen worden verwijderd, alle naden en de voetplaten van de schuttingpoten worden gekit. Rondom de poten met zwarte kit en de naden tussen de betonelementen met grijze kit. Diverse lekkages in de parkeerkelder worden veroorzaakt door onzorgvuldig, of niet aangebrachte kitnaden. De werkzaamheden zullen naar verwachting één week in beslag nemen.

ALV 12 december 2016

Uitnodiging en agenda ALV 12-12-2016

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 december 2016
Tijdstip:     20.00 uur
Plaats:        Jules Verne te Apeldoorn

*Alle bijlagen zijn te vinden op www.welgelegen.net

 1. Opening en vaststellen van de aanwezige stemmen. Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. Indien het aantal benodigde stemmen incl. volmacht niet aanwezig is, worden de te nemen besluiten de daaropvolgende vergadering definitief.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen vergadering d.d. 6 juni 2016* Goedkeuren besluiten ALV 6-6-2016: Jaarrekening 2015 PK1 en Jaarrekening 2015 PK2
 4. Interesse in bestuursfunctie
 5. Opbouw Reservefonds Groot Onderhoud* – ter info.
 6. Begroting 2017* – ter goedkeuring
 7. Schoonmaak – reguliere schoonmaak – grote schoonmaak  2017: – 8 april – 28 oktober 2017
 8. Wijziging in Huishoudelijk Reglement
 9. Voortgang inbraakpreventie/toelichting Whats app
 10. Terugkoppeling actuele zaken Technische Commissie
 11. Rondvraag

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT

VvE’s in Nederland onderzocht (CBS)

In Nederland zijn totaal 143.835 VvE’s deze VvE’s vertegenwoordigen samen bijna 1,2 miljoen woningen, een kwart van de totale Nederlandse particuliere woningvoorraad.

In opdracht van de minister van Wonen en Rijksdienst en stichting VvE Belang heeft het CBS onderzoek gedaan naar de VvE in Nederland. Dit onderzoek was nodig omdat er tot op heden weinig bekend was over de precieze aantallen en de kenmerken van VvE’s, laat staan van de bewoners. De VvE, de Vereniging van Eigenaars, is de wettelijke verplichte samenwerkingsvorm waarin gezamenlijke appartementseigenaren hun gebouw beheren. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gezamenlijke delen van het complex, bijvoorbeeld aan het dak of een liftinstallatie. Het onderzoek van het CBS geeft nu voor het eerst een duidelijk beeld van de VvE’s in Nederland en haar bewoners. Lees verder VvE’s in Nederland onderzocht (CBS)

Wet verbetering functioneren VvE’s

Op 27 mei 2016 is door de minister van Justitie en de minister voor Wonen en Rijksdienst het wetsvoorstel Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars aan de Tweede Kamer aangeboden. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 juli 2017. In de wet wordt geregeld hoe de invulling van het reservefonds dient te gebeuren en ook de bevoegdheid tot het aangaan van een lening wordt geregeld.
Wat houdt de nieuwe wet concreet in?

Reservefonds
VvE’s moeten vanaf 2005, met een overgangsperiode van 3 jaar tot 2008, verplicht over een reservefonds beschikken. Dat is opgenomen in artikel 5:126 BW. Er wordt een nieuw lid 2 ingevoegd in artikel 5:126 BW.

Hierin wordt kort samengevat geregeld dat de VvE óf reserveert op basis van een MJOP met een looptijd van tenminste 10 jaar (en een plan dat niet ouder mag zijn dan 5 jaar), óf de VvE reserveert jaarlijks een bedrag dat overeenkomt met 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. Deze herbouwwaarde stemt dan overeen met de herbouwwaarde zoals deze vermeld is op de polis van de opstalverzekering.

Het moet gaan om VvE’s met gebouwen die (gedeeltelijk) bestemd zijn voor bewoning. Gemengde complexen, in die zin dat er woningen en bedrijfsruimtes zijn of woningen en een parkeergarage, vallen dus onder de reikwijdte van deze bepaling. Als een (ondergesplitste) VvE bijvoorbeeld alleen parkeerplaatsen bevat, dan geldt de norm van 0,5% niet.

Lenen door de VvE
Op de eerste plaats verschaft de wetgever nu duidelijk over een belangrijke vraag: mag de VvE een lening aangaan voor onderhoud? Over het antwoord op deze vraag werd door de juristen verschillend gedacht. De wetgever geeft duidelijkheid door te bepalen dat de VvE een geldlening mag aangaan. Lees verder Wet verbetering functioneren VvE’s

Prettig (samen)wonen aan het kanaal te Apeldoorn