Categoriearchief: ALV

ALV 28 november 2022

online

Beste leden,

Op 31 oktober jl heeft een ALV plaatsgevonden. Helaas werd het vereiste aantal aanwezigen niet gehaald waardoor er geen rechtsgeldig besluiten genomen werden over de volgende onderwerpen:

 1. Ontwerp Huishoudelijk Reglement incl. bestuursreglement, aanpassing grensbedragen en verkoopprocedure parkeerplaats of box.
 2. Rapport werkgroep Laadpunten
 3. Begroting 2023, MJOP en Reservefonds

De regels eisen dat er opnieuw en op korte termijn een ALV wordt georganiseerd om voorgestelde besluiten in stemming te brengen. (zie de Notitie Uitoefening Stemrecht op de website.)
Daarom nodigen wij u uit voor een korte ONLINE Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op 28 november 2022, van 20.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling aantal aanwezige stemgerechtigden
 3. Stemronde 2 – Besluit
  • ontwerp HHR, incl. bestuursreglement, aanpassing grensbedragen en verkoopprocedure parkeerplaats of box
 4. Stemronde 2 – Besluit
  • een bedrag uit het reservefonds te lenen aan het laadcollectief;
  • het bestuur van de VvE zorgt voor de infrastructuur;
  • typt en plaats laadpunt.
 5. Stemronde 2 – Besluit
  • ter vaststelling van de begroting 2023, MJOP en Reservefonds.
 6. Rondvraag en sluiting
 • Voor uitnodiging en registratie klik hier.
 • Voor memo laadpunten van het bestuur – 18 november 2022, klik hier.
 • Voor alle overige stukken zie bericht ALV 31 oktober.

ALV 31 oktober

De ALV wordt gehouden in het verenigingsgebouw van Denksport Centrum Noord. De vergadering begint om 20.00 uur

Adres:  Sleutelbloemstraat 22A, 7322 AG Apeldoorn

(De ingang van het gebouw bevindt zich aan de linker-achterzijde.)

Voor uitnodiging, agenda en machtiging klik hier.

ALV 31 oktober 2022

Het is weer tijd voor een algemene ledenvergadering van de VvE Welgelegen haven Parkeerkelder I en II. Graag nodigen wij u uit op 31 oktober 2022 om 20.00 uur. 

Plaats: NOG NADER TE BEPALEN (BERICHT DAAROVER VOLGT)

Voor uitnodiging, agenda en machtiging klik hier.

ALV 13 december ’21

Beste leden van de vve,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaats vinden op 13 december 2021 van 19.30 tot ca. 21:30 uur, waarvoor wij de leden van harte uitnodigen.

Deze vergadering wordt door de huidige Covid regels een Zoom vergadering. De inloggegevens laten we jullie natuurlijk tijdig weten, evenals de stemprocedure voor online vergaderingen.

Deze uitnodiging wordt in je brievenbus gedeponeerd en ook per mail verzonden. Als je geen mail hebt ontvangen (ook niet in je spam-box), geef dan het juiste emailadres door aan berdyvandermeer@gmail.com.

Voor meer informatie en de agenda, klik hier

Voor de powerpoint-presentatie van de vergadering, klik hier

Voor agendapunt 3, stemmen in de ALV, klik hier

Voor agendapunt 4, verslag ALV 1 november 2021, klik hier

Voor agendapunt 6, begrotingen, klik hier, de reservefondsen 2022-2026 en toelichting hier

Voor agendapunt 8, reactie bestuur Hoofdsplitsing I en reactie Hoofdsplitsing II, zie Notities bij ALV’s

aankondiging ALV

Na een stilte van bijna 2-jaar kunnen we weer met elkaar overleggen over de koers van onze parkeerkelders.

Kom 1 november 2021 om 20.00 uur naar Philadwars, Stationsdwarsstraat 4, Apeldoorn. inloop vanaf 19.30.

Bij verhindering, geef een machtiging af, voor een goed functionerende VvE is een hoge opkomst van belang.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168.
 3. Mutaties bestuur:
  • Berdy van der Meer (PK2) en Sandra van der Lingen (PK1). Meine (PK1) vertrekt.
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen ALV 9 december 2019 – Bevestigen besluiten cfm besluitenlijst: goedkeuring BMI en begroting 2020
 6. Goedkeuring jaarrekeningen 2019 (zie stukken)-  Rapport kascommissie 2019
 7. –  Decharge bestuur 2019
 8. Goedkeuring jaarrekeningen 2020 (zie stukken)-  Rapport kascommissie 2020
 9. –  Decharge bestuur 2020
 10. Voorstel werkgroep laadpalen (zie memo)
 11. Beveiliging
 12. Vraag/aanbod parkeerplekken
 13. Twee motorparkeerplaatsen PK1 bij uitgang naar doorgang naar kanaal
 14. Rondvraag (vragen/moties graag week voor vergadering indienen via e-mail secretaris)
 15. Sluiting