Alle berichten van admin

ALV 12 december 2016

Uitnodiging en agenda ALV 12-12-2016

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 december 2016
Tijdstip:     20.00 uur
Plaats:        Jules Verne te Apeldoorn

*Alle bijlagen zijn te vinden op www.welgelegen.net

 1. Opening en vaststellen van de aanwezige stemmen. Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. Indien het aantal benodigde stemmen incl. volmacht niet aanwezig is, worden de te nemen besluiten de daaropvolgende vergadering definitief.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen vergadering d.d. 6 juni 2016* Goedkeuren besluiten ALV 6-6-2016: Jaarrekening 2015 PK1 en Jaarrekening 2015 PK2
 4. Interesse in bestuursfunctie
 5. Opbouw Reservefonds Groot Onderhoud* – ter info.
 6. Begroting 2017* – ter goedkeuring
 7. Schoonmaak – reguliere schoonmaak – grote schoonmaak  2017: – 8 april – 28 oktober 2017
 8. Wijziging in Huishoudelijk Reglement
 9. Voortgang inbraakpreventie/toelichting Whats app
 10. Terugkoppeling actuele zaken Technische Commissie
 11. Rondvraag

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT

VvE’s in Nederland onderzocht (CBS)

In Nederland zijn totaal 143.835 VvE’s deze VvE’s vertegenwoordigen samen bijna 1,2 miljoen woningen, een kwart van de totale Nederlandse particuliere woningvoorraad.

In opdracht van de minister van Wonen en Rijksdienst en stichting VvE Belang heeft het CBS onderzoek gedaan naar de VvE in Nederland. Dit onderzoek was nodig omdat er tot op heden weinig bekend was over de precieze aantallen en de kenmerken van VvE’s, laat staan van de bewoners. De VvE, de Vereniging van Eigenaars, is de wettelijke verplichte samenwerkingsvorm waarin gezamenlijke appartementseigenaren hun gebouw beheren. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gezamenlijke delen van het complex, bijvoorbeeld aan het dak of een liftinstallatie. Het onderzoek van het CBS geeft nu voor het eerst een duidelijk beeld van de VvE’s in Nederland en haar bewoners. Lees verder VvE’s in Nederland onderzocht (CBS)

Wet verbetering functioneren VvE’s

Op 27 mei 2016 is door de minister van Justitie en de minister voor Wonen en Rijksdienst het wetsvoorstel Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars aan de Tweede Kamer aangeboden. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 juli 2017. In de wet wordt geregeld hoe de invulling van het reservefonds dient te gebeuren en ook de bevoegdheid tot het aangaan van een lening wordt geregeld.
Wat houdt de nieuwe wet concreet in?

Reservefonds
VvE’s moeten vanaf 2005, met een overgangsperiode van 3 jaar tot 2008, verplicht over een reservefonds beschikken. Dat is opgenomen in artikel 5:126 BW. Er wordt een nieuw lid 2 ingevoegd in artikel 5:126 BW.

Hierin wordt kort samengevat geregeld dat de VvE óf reserveert op basis van een MJOP met een looptijd van tenminste 10 jaar (en een plan dat niet ouder mag zijn dan 5 jaar), óf de VvE reserveert jaarlijks een bedrag dat overeenkomt met 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. Deze herbouwwaarde stemt dan overeen met de herbouwwaarde zoals deze vermeld is op de polis van de opstalverzekering.

Het moet gaan om VvE’s met gebouwen die (gedeeltelijk) bestemd zijn voor bewoning. Gemengde complexen, in die zin dat er woningen en bedrijfsruimtes zijn of woningen en een parkeergarage, vallen dus onder de reikwijdte van deze bepaling. Als een (ondergesplitste) VvE bijvoorbeeld alleen parkeerplaatsen bevat, dan geldt de norm van 0,5% niet.

Lenen door de VvE
Op de eerste plaats verschaft de wetgever nu duidelijk over een belangrijke vraag: mag de VvE een lening aangaan voor onderhoud? Over het antwoord op deze vraag werd door de juristen verschillend gedacht. De wetgever geeft duidelijkheid door te bepalen dat de VvE een geldlening mag aangaan. Lees verder Wet verbetering functioneren VvE’s